Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> nabia-updates >> oss4-base >> amd64 >> Filförteckning

Filförteckning för paketet oss4-base i nabia-updates för arkitekturen amd64

/etc/oss.conf
/etc/init.d/oss4-base
/etc/modprobe.d/oss4-base.conf
/etc/modprobe.d/oss4-base_noALSA.conf
/etc/modprobe.d/oss4-base_noOSS3.conf
/etc/oss4/devices.list
/etc/oss4/version.dat
/etc/oss4/conf/oss_audigyls.conf
/etc/oss4/conf/oss_audioloop.conf
/etc/oss4/conf/oss_cs461x.conf
/etc/oss4/conf/oss_emu10k1x.conf
/etc/oss4/conf/oss_envy24.conf
/etc/oss4/conf/oss_envy24ht.conf
/etc/oss4/conf/oss_fmedia.conf
/etc/oss4/conf/oss_hdaudio.conf
/etc/oss4/conf/oss_ich.conf
/etc/oss4/conf/oss_imux.conf
/etc/oss4/conf/oss_madi.conf
/etc/oss4/conf/oss_midiloop.conf
/etc/oss4/conf/oss_sblive.conf
/etc/oss4/conf/oss_sbpci.conf
/etc/oss4/conf/oss_sbxfi.conf
/etc/oss4/conf/oss_trident.conf
/etc/oss4/conf/oss_usb.conf
/etc/oss4/conf/oss_userdev.conf
/etc/oss4/conf/oss_ymf7xx.conf
/etc/oss4/conf/osscore.conf
/etc/pm/sleep.d/30oss4-pm
/usr/bin/ossinfo
/usr/bin/ossmix
/usr/bin/ossplay
/usr/bin/ossrecord
/usr/bin/osstest
/usr/sbin/ossdetect
/usr/sbin/ossdevlinks
/usr/sbin/savemixer
/usr/sbin/vmixctl
/usr/share/doc/oss4-base/README.Debian
/usr/share/doc/oss4-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/oss4-base/copyright
/usr/share/man/man1/ossinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/ossmix.1.gz
/usr/share/man/man1/ossplay.1.gz
/usr/share/man/man1/ossrecord.1.gz
/usr/share/man/man1/osstest.1.gz
/usr/share/man/man7/dsp.7.gz
/usr/share/man/man7/midi.7.gz
/usr/share/man/man7/mixer.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_ali5455.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_atiaudio.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_audigyls.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_audioloop.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_audiopci.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_cmi878x.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_cmpci.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_cs4281.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_cs461x.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_digi96.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_emu10k1x.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_envy24.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_envy24ht.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_fmedia.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_geode.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_hdaudio.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_ich.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_imux.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_madi.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_midiloop.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_sblive.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_sbpci.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_sbxfi.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_solo.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_trident.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_usb.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_userdev.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_via823x.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_via97.7.gz
/usr/share/man/man7/oss_ymf7xx.7.gz
/usr/share/man/man7/osscore.7.gz
/usr/share/man/man7/sndstat.7.gz
/usr/share/man/man8/ossdetect.8.gz
/usr/share/man/man8/ossdevlinks.8.gz
/usr/share/man/man8/savemixer.8.gz
/usr/share/man/man8/vmixctl.8.gz